Điều Hành

Ban Chấp Hành:


XLTV Hội Trưởng:
Phạm Hữu Hòa

 
PHT Nôi-vụ
Trần Phước Anh

PHT Ngoại-vụ
Nguyễn Tấn Thanh
 
       
   
Ủy-viên Thư-ký
Lâm Văn Long
 
Ủy-viên Thư-ký
Đổ Chí Sơn
 
 
Thủ Quỷ
Trần Minh Chiểu

Thủ Quỷ
Lê Bạch Tuyết
 
 
Ủy-viên Xã-hội
Nguyễn Ngọc Hoán

Ủy-viên Xã-hội
Phạm Thị Ngọc
 
 
Ủy-viên Kề-hoạch
Phạm Trung Kỳ

Ủy-viên Kế-hoạch
Lê Văn Phùng
 

Ủy-viên Văn-nghệ & Báo-chí: Vũ Khang - Nguyễn Canh Nông - Phan Cẩm Sơn - Lê Tôn Huân

Ban Cố-Vấn:

Quý Ông: Nguyễn Văn Đệ - GS Lê Tinh Thông - Đoàn Văn Liễu - Nguyễn Đình Phúc
BS Nguyễn Hy Vọng - Trần Thanh Long - Nguyễn Đình Đức - Lâm Văn Hảo - Mai Văn Chớ

Ban Giám Sát:

   

Lê Minh Nguyệt - Cao Thị Ngọc-Điệp
Ông Vũ Hồng Nhàn - Ông Trần Xuân Vân

This site was last modified on: