Đồng hương Bà-Rịa Phước-Tuy sống tại Nam Cali rất đông đảo nhưng đến nay chưa một ai đứng ra chủ xướng thành lập hội đoàn như đồng hương các địa phương khác. Tuy nhiên, mặc dù chưa thành lập hội đoàn nhưng trước đây cũng có một vài đồng hương có phương tiện cũng đã thường xuyên tổ chức các buổi họp mặt nho nhỏ tại tư gia ( Ô Trần minh Chiểu và Ô Trần phước Anh). Dần dần số người tham dự ngày càng đông cho nên khi ý kiến thành lập hội được đưa ra được nhiệt liệt hưởng ứng.

Nội quy được Ô Nguyễn văn Đệ (Cựu Chánh Án tỉnh Phước-Tuy) soạn thảo ngay và họp sơ bộ thành lập ngay Ban Chấp Hành Lâm Thời để tiến hành thành lập hội Đồng Hương Bà-Rịa Phước-Tuy.
Ban Chấp Hành và Bản Nội-quy Lâm Thời đã chính thức ra mắt nhân ngày hội ngộ tân niên được tổ chức khoáng đại ngày 11/03/2007 với hơn 200 người từ các nơi về tham dự và đã được mọi người nồng nhiệt hưởng ứng và ủng hộ.

Bản dự thảo nội quy chính thức đã được đưa ra đại hội Hội Đồng Hương Bà-Rịa Phước-Tuy biểu quyết nhân ngày Tân niên Hội Ngộ vào ngày 09 tháng 03 năm 2008 để̉ thay thế bản dự thảo Nội-quy cũ ngày 11 tháng 03 năm 2007 nói trên và đã được toàn thể Đồng Hương hiện diện nhiệt liệt tán thành.

Ngày 28 tháng 2 năm 2009, trong ngày tiền đại hội bầu BCH thay thế BCH đương nhiệm mãn nhiệm kỳ, Nội quy được tu chính ấn định lại nhiệm kỳ của BCH từ 2 năm lên 4 năm. Khi bầu lại BCH chỉ bầu Hội Trưởng và Hội trưởng chịu trách nhiệm chọn lựa thành phần trong BCH. Việc tu chính cũng ấn định lại thành phần Ban Cố-vấn và Ban Giám-sát đương nhiệm sẽ vĩnh viễn và khi cần chỉ bầu để bổ sung thôi. Sau đây là tóm lượt Bản Nội Quy đã được tu chính:

NỘI QUY

Tóm lược Nội Quy:

Danh xưng:

HỘI ĐỘNG HƯƠNG BÀ-RỊA PHƯỚC-TUY

Mục đích:

Tương thân tương trợ, duy-trì và phát-triển văn-hóa, phong-tục Việt-Nam, bắt lại nhịp cầu giữa những người cùng quê xa xứ trong tinh thần "Bà con xa không bằng láng giềng gần".

Tôn chỉ:

Là một tổ chức độc lập Bất vụ lợi, không hoạt động chính trị, không tùy thuộc vào một cá nhân, đoàn thể, đảng phái hay bất cứ một tôn giáo nào. Sẳn-sàng đóng góp vật chất lẩn tin-thần cho công tác xã-hội, đem phúc lợi chung cho cộng đồng.

Trụ sở:

Địa-chỉ: 10411 Ramona Way, Garden Grove, CA 92840
Website: www.bariaphuoctuy.org

Liên lạc:

E-mail:

Hội trưởng: chomai55@yahoo.com
Ban Chấp Hành: phuoctuybaria@yahoo.com

Tổ Chức:

Hội-viên:

Những ai sinh quán hoặc trú quán tại Phước-Tuy
Những công-chức, quân-nhân và cán-bộ đã phục-vụ tại Phước-Tuy.
Những vị đã và đang tích-cực yểm trợ tinh-thần và vật-chất cho Hội vẫn được gia nhập Hội.

Ban Chấp Hành:

Hội trưởng
Phó Hội trưởng Nội-vụ
Phó Hội trưởng Ngoại-vụ
Ủy-viên Thư-ký
Ủy-viên Thủ-quỷ
Ủy-viên Xã-hội
Ủy-viên Kế-hoạch
Ủy-viên Văn-nghệ & Báo-chí

Ban Cố-Vấn:

Qúy vị Thân-hào, Nhân-sĩ được mời.
Quý vị Cao-niên tự nguyện.
Qúy vị Cựu Hội-trưởng.

Ban Giám-Sát:

Quý vị Thân-hào, Nhân-sĩ.
Quý vị Cao-niên.

Nhiệm kỳ:

Ban Chấp Hành:

Tất cả Hội viên đều có quyền ứng cử chức vụ Hội trưởng. Nhiệm kỳ của Ban Chấp Hành là 4 (bốn) năm. Vị đắc cử phải chiếm được đa số phiếu bầu trong một đại hội chính thức bầu. (Điều 7 đã được tu chính trong ngày tiền đại hội 28 tháng 2 năm 2009 tăng nhiệm kỳ của Ban Chấp Hành từ 2 năm lên 4 năm)

Ban Cố-Vấn & Ban Giám-Sát:

Trong buổi họp khoáng đại tiền đại hội, Điều 8 và Điều 9 cũng được tu chính như sau: kể từ nay, các Ban Cố-vấn và Ban Giám Sát sẽ không phải bầu lại mà chỉ bổ sung khi kém khuyết.

Phụ chú:
Hội không chủ trương thu nguyệt-liễm. Khi chính thức ghi danh gia nhập Hội, hội-viên chỉ đóng $20.00 USD lệ-phí gia nhập hội vào quỷ của Hội. Khi cần thêm Hội sẽ kêu gọi hội-viên đóng góp thêm.