Tin-tức Nội-bộ

Tin Vui

Phân Ưu

Tin Tức Nội Bộ:

Chào mừng Tân Hội-viên:

Nguyễn Văn Huy
Huntington Beach, CA USA

Nguyễn Văn Chấn
Huntington Beach, CA USA

Phan Văn Ánh
Westminster, CA USA

Trần Thị Liên
Westminster, CA US

Sinh Hoạt của Ban Chấp Hành

Ban Chấp Hành đã tổ chức một buổi họp ngày 9 tháng 4 năm 2011 để thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

 1. Danh sách hội-viên trên mạng
 2. Thẩm quyền phát ngôn của Hội
 3. Vấn đề liên quan đến Hội-viên
 4. Thống nhất địa chỉ E-mail của Hội

Kết quả buổi họp, các vấn đề nêu trên được thông qua như sau:

 1. Danh sách Hội-viên trên mạng Bà-Rịa Phước-Tuy chỉ nêu họ, tên, thành phố cư ngụ, tiểu bang và Quốc gia định cư. Muốn biết thêm chi tiết của hội-viên nào để liên lạc xin email với ban chấp hành của hội.
 2. Kể từ nay, người phát ngôn chính thức liên quan đến Hội là Hội trưởng. Khi Hội trưởng vắng mặt, thẩm quyền thuộc về một trong hai vị Phó Hội Trưởng.
 3. Nếu Hội-viên nào mà Hội không liên lạc được trong vòng 3 năm kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2011 thì được xem như hội-viên đó khước từ tư-cách hội-viên. Điều lệ này cũng được áp dụng cho hội-viên nào thay đổi địa chỉ mà không thông báo cho Hội trong thời gian kể trên.
 4. Kể từ nay các địa chỉ e-mail chính thức của Hội được thống nhất như sau:
  Ban Chấp Hành: phuoctuybaria@yahoo.com
  Hội trưởng: chomai55@yahoo.com
  Các vấn đề liên quan đến trang mạng (Phê bình, góp ý ...) xin e-mail cho Webmaster: mailadmin@bariaphuoctuy.org.

Thành phần tham dự cuộc họp gồm: Hội trưởng Mai Văn Chớ, Hội phó nội-vụ Phạm Hữu Hòa, Hội phó ngoại-vụ Nguyễn Tấn Thanh, Ủy-viên Thư-ký Lâm Văn Long, Ủy-viên Thủ-quỷ Trần Minh Chiểu, Ủy-viên Xã-hội Nguyễn Ngọc Hoán và Phạm Thị Ngọc và Ủy-viên Kế-hoạch Lê Văn Phùng.

(Chiếu theo biên bản buổi họp của Ban Chấp Hành Hội Động Hương Bà-Rịa Phước-Tuy ngày 9 tháng 4 năm 2011)